Regulations

 The rules in the English language is at the bottom of the page

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Tomasza Paleń prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Inpus Tomasz Paleń z siedzibą w Oborniki Śl. za pośrednictwem sklepu internetowego www.globlights.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Tomasza Paleń prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Inpus Tomasz Paleń z siedzibą w Oborniki Śl. usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 

1.

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

2.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 

3.

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

 

a)

firmę kurierską;

 

b)

Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie

 

 

 

 

4.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

 

5.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 

6.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

7.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

 

8.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

9.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 

10.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

11.

Sprzedawca - oznacza Tomasza Paleń prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Inpus Tomasz Paleń z siedzibą w Oborniki Śl. (55-120 Oborniki Śl.), Górna 42, NIP: 9151614621, REGON: 932988174, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: globlights@gmail.com, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

 

12.

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.globlights.pl.

 

13.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

 

14.

Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

15.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

1.

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

 

2.

Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 

3.

Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

 

4.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

5.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

6.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 

7.

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

8.

Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

 

1.

W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

 

2.

Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

3.

W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 

4.

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 

5.

W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

 

6.

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

7.

Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 

1.

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

 

2.

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

3.

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.

 

4.

Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamawiam/Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 

5.

Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas rozmowy telefonicznej Klient wskazuje Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu, ilość Towaru jaką chciałby zamówić oraz określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy oraz potwierdzenia zamówienia – w razie gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Każdorazowo podczas rozmowy telefonicznej, Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie Klient zobowiązany byłby ponieść, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.

 

6.

Po zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na Trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 

7.

Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, gramaturę opakowania oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.

 

8.

Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w @PA_21933@, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.

 

9.

Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 

10.

Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

 

11.

Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 

12.

Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatności

 

1.

Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 

2.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 

a)

przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

 

 

 

 

 

 

 

d)

karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności przelewy24.pl, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

 

 

 

 

 

 

 

3.

Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

 

4.

W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 

1.

Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.

 

2.

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.

 

3.

Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

 

4.

Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.

 

5.

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

 

 

 

6.

W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 

7.

Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 

 

 

 

8.

Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.

 

10.

W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

 

1.

Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 

2.

Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

 

a)

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

 


Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 

b)

żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 


Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca ma prawo nie przyjąć zwrotu towaru w momencie, gdy stan towaru wskazuje na nieprawidłowe użytkowanie/wada powstała już po dostarczeniu towaru do klienta

 

3.

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 

4.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 

5.

Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

 

6.

Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

7.

Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres globlights@gmail.com . W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 

8.

Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 8 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

1.

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny- nie dotyczy przedmiotów używanych.

 

2.

Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.

 


Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy globlights@gmail.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem-nie dotyczy przedmiotów używanych.

  

3.

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 

4.

Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać- nie dotyczy przedmiotów używanych.

 

5.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta- nie dotyczy przedmiotów używanych. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

6.

Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

7.

Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 

8.

W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

9.

Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

 

10.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

11.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

12.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

13.

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 9 Usługi nieodpłatne

 

1.

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 

a)

Formularz kontaktowy;

 

b)

Newsletter;

 

c)

Poleć znajomemu;

 

d)

Prowadzenie Konta Klienta;

 

e)

Zamieszczanie opinii.

 

2.

Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

3.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 

4.

Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

 

5.

Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 

6.

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 


Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.

 

7.

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

 

8.

Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 

9.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

 

10.

Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję "Poleć znajomemu" wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie z przedmiotowej usługi.

 

11.

Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych produktów znajomym Klienta.

 

12.

Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

 

13.

Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 

14.

Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę, Klientom posiadającym Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.

 

15.

Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.

 

16.

Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 10 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 

1.

Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

 

2.

Klient oświadcza, że:

 

a)

jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

 

b)

umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §9 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

 

c)

wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;

 

d)

wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

3.

Klient nie jest uprawniony do:

 

a)

zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

 

b)

zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

 

4.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu.

 

5.

Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:

 

a)

zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

 

b)

naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

 

c)

posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

 

d)

pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;

 

e)

naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

 

6.

W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §11 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §9 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 

7.

Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 11 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 

1.

W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

 

2.

Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 12 Ochrona danych osobowych

 

1.

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 

1.

Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 

2.

Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 

3.

Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 14 Postanowienia końcowe

 

1.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 

2.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

 

3.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 

4.

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentówhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

5.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §13 Regulaminu.

 

6.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.06.2018 r.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

 ONLINE STORE TERMS and CONDITIONS

1. This regulation defines the general terms, conditions and way of selling led by Thomas Paleń established under the name Inpus, Tomasz Paleń, based in Oborniki, par. through the online store www.globlights.pl (hereinafter referred to as the "online store") and specifies the rules and conditions for the provision by Thomas Paleń established under the name Inpus, Tomasz Paleń, based in Oborniki, par. free services by electronic means.

§ 1 definitions

1. working days – means the days of the week from Monday to Friday, excluding public holidays.
2. Delivery-means the Act effective on delivery to the customer by the seller, through the provider of the goods specified in the order.
3. Supplier-means an entity, which has been on the seller in terms of making delivery of the goods: a) the courier;
(b)) Post S.A. with its registered office in Warsaw

4. Password-means a string of letters, digital or other selected by the client during the registration in the e-store, used to secure access to the customer account in the online store.
5. customer-shall mean an entity to which in accordance with the rules and regulations of law may be provided electronically or services with which it can be concluded sales agreement.
6. the consumer-means a natural person carrying out with the entrepreneur legal act not directly related to its business or professional.
7. Customer's account shall mean an individual for each customer panel, running on his behalf by the seller, after the customer registration and conclusion of the contract to provide Maintenance services for the client.
8. The trader shall mean a natural person, a legal person or an organizational unit not being a legal person, where the law recognizes the legal capacity, on their own behalf, business or professional and making

9. Terms and conditions-means these terms and conditions.
10. Registration-means the Act of fact made in the manner specified in the terms and conditions required for use by the client with all the functionality of an online store.
11. the seller shall mean Thomas Paleń established under the name Inpus, Tomasz Paleń, based in Oborniki, par. (55-120 Oborniki H.), the top 42, NIP 9151614621, REGON: 932988174, entered in the central registration and information about business activities undertaken by the Ministry of development; e-mail: globlights@gmail.com, which is at the same time, the owner of the online shop.
12. Website-means websites, under which the seller leads online store, running in the domain www.globlights.pl.

13. product-means a product made by the seller through the website store, which may be the subject of a contract of sale.
14. Durable medium-means a material or a tool for the customer or Vendor to store information addressed personally to him in a way accessible for future reference for a time adequate for the purposes of this information are used, and which allow the unchanged reproduction of the information stored.
15. The contract of sale-means a sales contract concluded at a distance, on the principles set out in the rules, between the customer and the seller.

§ 2 General provisions and the use of online store

1. All rights to the online store, including copyrights, intellectual property rights to its name, its Internet domain, Web store, as well as patterns, forms and images presented on the website Shop for the presentation of the goods belong to the seller, and their use may be carried out only in the manner specified and in accordance with the rules and with the consent of the Seller expressed in writing.
2. the seller will endeavour to use the online shop was possible for Internet users with all popular Web browsers, operating systems, device types, and the types of Internet connections. Minimum technical requirements for using of the website Shop is a Web browser version at least Internet Explorer 11 or Chrome or FireFox 39 34 or Opera or Safari 5 or higher, with Javascript enabled , who accepts "cookies" and the link int

3. the seller shall apply the mechanism of "cookies", that when you use by clients from the Web store, are stored by the server Vendor on the hard disk device client. The use of "cookies" is to the correct operation of the shop website on the Customer terminal devices. This mechanism does not destroy the device and does not change the configuration in the Client terminal equipment or software installed on these devices. Each customer can disable the "cookies" in your Web browser on your device. The seller indicates that disabling "cookies", however, may hinder or prevent the use of the website store.

4. In order to place an order in the online store via the website Store or through the mail, and in order to use the services available on the websites of the store, the customer is required an active email account.

5. In order to place an order in the online shop by telephone, you must have an active customer phone number and active e-mail account.
6. the customer is forbidden to provide illegal content and the use by the customer, online store, Web store or free services provided by the seller, in a manner contrary to the law, morality or prejudicial to personal interests of third parties.

7. the seller declares that the public nature of the Internet and the use of electronically supplied services to be associated with risk of acquiring and modifying customer data by unauthorized persons, so Customers should use appropriate technical measures that will minimize the aforementioned threats. In particular, should use antivirus programs, and to protect the identity of the users of the Internet. Seller never returns to the client asking for him in any form of a password.

8. It is not permitted to use of resources and functions of the online store in order to carry out the client activity that would violate the interests of the seller.

§ 3 registration

1. in order to create a customer account, the customer must make a free registration.
2. Registration is not necessary to place an order in the online store.
3. In order to register, the client should fill in the registration form provided by the seller on the shop's website and send the completed registration form electronically to the vendor by selecting the corresponding function in the registration form. When you register a client establishes an individual password.

4. in the course of filling out the registration form, the customer has the opportunity to get acquainted with the rules, by accepting its contents by marking the corresponding field in the form.
5. in the course of Registration the client may voluntarily agree to the processing of your personal data for marketing purposes by checking the appropriate box in the registration form. In this case the seller clearly indicates the end of the collection of the customer's personal data, as well as known to the seller or the expected recipients of these data.

6. The expression by the client consent to the processing of his personal data for marketing purposes not determines the possible conclusion of the dealer agreement for the provision of electronic services to conduct Client Account. Consent may be withdrawn at any time, by submitting a Seller the relevant claims of the client. The claim may be, for example, sent to the address of the seller via email.
7. After you submit your completed registration form the customer receives immediately, electronically to the email address provided in the registration form, registration confirmation by the seller. With this time included is contract for the provision of electronic services account management client, and the client obtains the ability to access to your account and make changes to your registration data.

§ 4 the order information

1. on the shop website does not constitute an offer to the seller within the meaning of the civil code, and only invited Customers to tender of conclusion of the contract of sale.

§ 4 of the Order

1. The information contained on the store website does not constitute an offer to the seller within the meaning of the civil code, and only invited Customers to tender of conclusion of the contract of sale.
2. the customer may place orders online store via the website store or email 7 days a week, 24 hours a day.

3. the customer may place orders online store via the phone in hours and days indicated on the shop website.
4. the customer who submits a request through the website store, complete your order by selecting the item, which is interested in. Adding an item to the order by selecting "ADD to CART" under the Item presented on the shop website. A customer once you have all of the whole order and you point to in the "SHOPPING CART" method of delivery and payment, place an order by sending an order form to the seller, by selecting on the shop website button "order/order from obligation to pay ". Each time your order prior to shipment to the seller, the customer will be informed about the total price for the Goods and delivery, as well as any additional costs which is obliged to incur in connection with the contract of sale.

5. the customer who submits a request via phone, uses the telephone number provided by the seller on the shop website. During the phone conversation, the client indicates the Vendor name of the Item out of the goods on the shop website, the quantity of the item you would like to order and specifies how and delivery address and payment method, as well as indicates, according to choice, your e-mail address or mailing address for the confirmation by the seller content of the proposed agreement and the order confirmation-if it came to conclusion of the contract of sale between the customer and the seller. Every time you call, the seller shall inform the customer about the price of the total selected Items and total cost of your selected delivery method, as well as any additional costs which the customer would incur if it came to conclusion of the contract of sale.

6. After the conclusion of the Sales Agreement via telephone, the Seller shall send on a Durable Medium, to the email address or correspondence provided by the Customer containing the confirmation of the terms of the Contract of Sale. The confirmation includes in particular: identification of the Goods being the subject of the Sale Agreement, its price, delivery cost and information about any other costs that the Customer is obliged to incur in connection with the Sale Agreement.
7. The Customer placing an order via electronic mail, sends it to the e-mail address provided by the Seller on the Shop Website. In the message sent to the Seller, the Customer states in particular: the name of the Product, the weight of the packaging and its quantity, from the Goods presented on the Shop Website and their contact details.

8. After receiving from the Customer by e-mail the message referred to in @ PA_21933 @, the Seller sends the return message to the Customer via e-mail, providing its registration data, the price of selected Goods and possible forms of payment and delivery method together with its cost, as well as information about all additional payments that the Customer would incur from the Contract of Sale. The message also contains information for the Customer that the conclusion of the Sales Agreement via e-mail entails the obligation to pay for the ordered Goods. On the basis of information provided by the Seller, the Customer may place an order by sending an e-mail to the Seller indicating the chosen method of payment and the method of Delivery.

9. Placing an order constitutes the submission by the Customer to the Seller of an offer to conclude an Agreement for the sale of the Goods being the subject of the order.
10. After placing the order, the Seller sends a confirmation of its submission to the e-mail address provided by the Customer.
11. Then, after confirming the placement of the order, the Seller sends information about the acceptance of the order to the address provided by the Customer. Information about the acceptance of the order for execution is a statement of the Seller about the acceptance of the offer referred to in §4 subpara. 9 above and upon its receipt by the Customer a Sales Agreement is concluded.
12. After the conclusion of the Contract of Sale, the Seller confirms to the Customer its terms, sending them on a Durable Medium to the email address of the Customer or in writing to the address indicated by the Customer during the Registration or ordering.

§ 5 Payments

1. The prices on the Shop Website placed at the given Goods are gross prices and do not contain information on the costs of Delivery and any other costs that the Customer will be obliged to incur in connection with the Sale Agreement, about which the Customer will be informed when choosing the method of Delivery and placing the order.
2. The Customer may choose the following payment methods for ordered Goods:
 a) bank transfer to the Seller's bank account (in this case, the order will be processed after the Seller sends the confirmation of the order receipt and after receipt of the funds to the Seller's bank account);
 
 
 d) payment card or bank transfer via the Przelewy24.pl external payment system, operated by PayPro S.A. with registered office in Poznań (in this case, the implementation of the order will begin after sending the confirmation by the Seller by the Seller and after receipt of the funds to the Seller's bank account);
 
 
3. The Customer should make the payment for the order in the amount resulting from the concluded Sales Agreement within 7 Business Days, if he chose the form of prepayment.
4. If the Customer fails to make the payment within the time limit referred to in §5 para. 3 of the Regulations, the Seller sets an additional time for the Customer to make a payment and informs the Customer about it on a Durable medium. The information about the additional payment deadline also includes information that after the expiry of this deadline, the Seller will withdraw from the Sales Agreement. In the event of the ineffective expiration of the second deadline for making the payment, the Seller will send the Customer a durable medium a statement of withdrawal from the contract pursuant to art. 491 of the Civil Code.

§ 6 Delivery

1. The Seller realizes the Delivery within the European Union.
2. The Seller is obliged to deliver the Goods which are the subject of the Sales Agreement without defects.
3. The Seller places information on the number of Working Days needed for the Delivery and performance of the order on the Shop Website.
4. The deadline for Delivery and execution of the order indicated on the Shop Website is calculated in Working Days in accordance with §5 para. 2 of the Regulations.
5. Ordered Goods are delivered to the Customer via the Supplier to the address indicated in the order form.

6. On the day of sending the Goods to the Customer, information confirming the delivery of the parcel by the Seller is sent to the Customer's e-mail address.
7. The customer is obliged to examine the delivered parcel in time and in the manner accepted for parcels of a given type. In the event of a loss or damage to the shipment, the Customer has the right to demand from the Supplier's employee to draw up the proper protocol.

8. The Seller, according to the will of the Customer, joins the parcel or the VAT invoice for the delivered Goods to the parcel that is the subject of the Delivery.
10. In the absence of the Customer at the address indicated by him, given when placing the order as the delivery address, the Supplier's employee will leave a notice or attempt to contact by phone to determine the date on which the Customer will be present. In the event of returning the ordered Goods to the Online Store by the Supplier, the Seller will contact the Customer by e-mail or by phone, by specifying the date and cost of the Delivery with the Customer again.

§ 7 Warranty

1. The Seller provides the Delivery of the Goods free from physical and legal defects. The Seller is liable to the Customer if the Product has a physical or legal defect (warranty).
2. If the Product has a defect, the Customer may:
 a) submit a statement of price reduction or withdrawal from the Contract of Sale, unless the Seller immediately and without undue inconvenience for the Customer exchanges the defective Product for a product free of defects or removes the defect.
 This limitation does not apply if the Product has already been replaced or repaired by the Seller or the Seller has not satisfied the obligation to replace the Goods with a product free from defects or to remove defects. Instead of the defect proposed by the Seller, the Customer may request replacement of the Product free of defects, or instead of replacing the Product, demand removal of the defect unless it is impossible to bring things into conformity in the manner chosen by the Customer or would require excessive costs compared to the method proposed by the Seller. When assessing the excess of costs, the value of the Goods free from defects, the type and significance of the defect is taken into account, and the inconvenience to which the Customer would otherwise expose himself is taken into account.
 b) demand replacement of defective product with one free of defects or removal of defect. The seller is obliged to replace the defective product with one free of defects or to remove the defect within a reasonable time without excessive inconvenience to the customer.
 The Seller may refuse to satisfy the Customer's request if it is impossible to bring the Defective Goods into compliance with the Agreement in the manner chosen by the Customer or if it would require excessive costs compared with the second possible way of achieving compliance with the Sales Agreement. The costs of repair or replacement shall be borne by the Seller.
The seller has the right not to accept the return of the goods at the moment when the condition of the goods indicates the incorrect use / defect was established after the delivery of the goods to the customer
3. The Customer who exercises the rights under the warranty is obliged to deliver the defective item to the address of the Seller. In the case of the Customer being a Consumer, the delivery cost is covered by the Seller.
4. The Seller is liable under the warranty if the physical defect is found before the expiry of two years from the release of the Goods to the Customer. A claim for removing a defect or replacing the Goods with a one that is free of defects expires after one year, but the date can not be completed before the deadline specified in the first sentence. Within this period, the Customer may withdraw from the Sales Agreement or submit a declaration on the price reduction due to a defect in the Goods. If the Customer requested a replacement of the Goods for one free of defects or removal of the defect, the deadline to withdraw from the Contract of Sale or submit a price reduction statement begins with the ineffective expiry of the deadline for replacing the Product or remedying the defect.
5. Any complaints related to the Products or the implementation of the Contract of Sale, the Customer may submit in writing to the address of the Seller.
6. The Seller within 14 days from the date of the request containing the complaint, will respond to the complaint of the Goods or complaints related to the implementation of the Purchase Agreement notified by the Customer.
7. The Customer may submit a complaint to the Seller in connection with the use of free services provided electronically by the Seller. The complaint may be submitted in electronic form and sent to globlights@gmail.com. In the complaint, the Customer should include a description of the problem. The Seller shall promptly, but no later than within 14 days, consider complaints and give the Customer a reply.
8. The Seller does not use out-of-court dispute resolution, referred to in the Act of 23 September 2016, on out-of-court resolution of consumer disputes.

§ 8 Withdrawal from the Sales Agreement

1. A Customer who is a Consumer who has concluded a Sales Agreement may, within 14 days, withdraw from it without giving any reason - it does not apply to used items.
2. The running of the period for withdrawal from the Contract of Sale shall commence from the moment the Consumer takes possession of the Good.
The Consumer may withdraw from the Sales Agreement by submitting a declaration of withdrawal to the Seller. This statement may be submitted, for example, in writing to the Seller's address, via e-mail to the address of the Seller globlights@gmail.com. To meet the deadline, it is enough to send a statement before its expiry - it does not apply to used items.

3. In the event of withdrawal from the Sales Agreement, it is considered void.
4. If the Consumer submitted a statement on withdrawal from the Contract of Sale before the Seller accepted his offer, the offer ceases to be binding - it applies to used items.
5. The Seller is obliged to immediately, no later than within 14 days from the date of receipt of the Consumer's statement on withdrawal from the Contract of Sale, return all payments made by him, including the cost of Delivery of the Good to Consumer applies to used items. The Seller may withhold the reimbursement of payments received from the Consumer until receipt of the Goods back or delivery by the Consumer of a proof of sending back the Goods, depending on which event occurs first.
6. If the Consumer exercising the right of withdrawal has chosen the method of delivery of the Goods other than the cheapest usual method of Delivery offered by the Seller, the Seller is not obliged to refund the additional costs incurred by the Consumer.
7. The Consumer is obliged to return the Merchandise to the Seller immediately, but not later than within 14 days from the date on which he resigned from the Sales Agreement. To meet the deadline, it is enough to return the Goods to the Seller's address before the deadline expires.
8. In the event of withdrawal, the Customer who is a Consumer bears only the direct cost of returning the Product.
9. If, due to its nature, the Product can not be returned by normal mail, the Seller informs the Consumer about the cost of returning items on the Shop Website.
10. The Consumer shall be liable for the decrease in the value of the Product as a result of using it in a way that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the Good.
11. The Seller shall refund the payment using the same method of payment, which the Consumer used unless the Consumer has expressly agreed to a different method of return, which does not entail any costs for him.
12. The right to withdraw from the Sales Agreement is not payable to the Customer who is a Consumer in relation to contracts in which the Goods are subject to rapid deterioration or having a short shelf-life.
13. The right to withdraw from the Sales Agreement is not payable to the Customer who is a Consumer in relation to contracts in which the Goods are delivered in a sealed package, which after opening the packaging can not be returned due to health protection or hygiene reasons, if the packaging was opened after delivery .

§ 9 Unpaid services

1. The Seller provides free electronic services to Clients:
 a) Contact form;
 b) Newsletter;
 c) Recommend to a friend;
 d) Running a Customer Account;
 e) Posting opinions.
2. The services indicated in §9 para. 1 above are provided 7 days a week, 24 hours a day.
3. The Seller reserves the right to choose and change the type, form, time and manner of granting access to selected services listed, about which he will inform the Customers in a manner appropriate to the change in the Regulations.
4. The Contact Form service consists in sending a message to the Seller using the form placed on the Shop Website.
5. Resignation from the free service The contact form is possible at any time and consists in ceasing to send inquiries to the Seller.
6. The Newsletter service can be used by any customer who enters his e-mail address using a registration form made available by the Seller on the Shop Website. After submitting the completed registration form, the Customer will receive an e-mail address provided immediately in the registration form with an activation link to confirm subscribing to the Newsletter. When the link is activated by the Customer, an agreement is concluded for the provision of the Newsletter service electronically.
The Customer may additionally during the Registration mark the appropriate field in the registration form in order to subscribe to the Newsletter service.
7. Newsletter service consists in sending by the Seller, to the email address, an electronic message containing information about new products or services in the Seller's offer. The Newsletter is sent by the Seller to all Clients who have subscribed.
8. Each Newsletter addressed to the Clients concerned contains, in particular: information about the sender, a completed "subject" field, specifying the content of the shipment and information about the possibility and method of withdrawal from the free Newsletter service.
9. The Customer may at any time opt out of receiving the Newsletter by unsubscribing from the subscription via the link provided in each e-mail sent as part of the Newsletter service or by deactivating the relevant field in the Customer Account.
10. Unpaid service. Refer a friend to enable the Seller to send Clients to a friend, an electronic message concerning the Product selected by them. Before sending the message, the Customer specifies the Goods to be the subject of the order, and then through the "Refer a Friend" function he fills out the form giving his e-mail address and e-mail address of a friend whom he wants to recommend the selected Product. The customer may not use the service in question for any purpose other than the command of the selected Good. The customer does not receive remuneration or other types of benefits for using the service.
11. Resignation from a free service. Recommend to a friend, it is possible at any time and consists in ceasing to send commands of selected products to a client's friend.
12. The Customer Account Service service is available after registration on the terms described in the Regulations and consists in providing the Customer with a dedicated panel within the Online Store Website, enabling the Customer to modify the data he provided during the Registration, as well as tracking the order status and order history already completed .
13. The Customer who has registered may submit a request to delete the Seller's Customer Account, however, if the Customer requests the Customer's account to be removed by the Seller, it may be deleted within 14 days of the request being made.
14. Service Posting opinions consists in enabling the Seller, Customers having a Customer Account, to publish on the Shop Website individual and subjective statements of the Customer regarding in particular the Goods.
15. Resignation of the service Posting opinions is possible at any time and consists in ceasing to post content by the customer on the Shop Website.
16. The Seller is entitled to block access to the Customer Account and free services, if the Customer acts to the detriment of the Seller or other Customers, violation of the law or the provisions of the Regulations by the Customer, and also when blocking access to the Customer Account and free services is justified security reasons - in particular: the Customer's breaching of the Store's Website security or other hacker activities. Blocking access to the Customer Account and free services for the aforementioned reasons lasts for the period necessary to resolve the issue constituting the basis for blocking access to the Customer Account and free services. The Seller informs the Customer about blocking access to the Customer Account and free services by electronic means to the address provided by the Customer in the form

§ 10 Responsibility of the Client in the scope of content posted by him

1. By posting content and making it available, the Customer makes voluntary distribution of content. The published content does not express the views of the Seller and should not be equated with his activities. The seller is not a content provider, but only an entity that provides adequate ICT resources for this purpose.
2. The customer declares that:
 a) is entitled to use proprietary copyrights, industrial property rights and / or related rights to - respectively - works, industrial property rights objects (eg trademarks) and / or related rights subjects that make up the content;
 b) the placement and provision of personal data, image and information related to third parties within the services referred to in §9 of the Terms and Conditions took place in a legal, voluntary manner and with the consent of the persons concerned;
 c) consents to the access to published content by other Customers and the Seller, as well as authorizes the Seller to use them free of charge in accordance with the provisions of these Regulations;
 d) consents to the development of works within the meaning of the Copyright and Related Rights Act.
3. The customer is not entitled to:
 a) posting, as part of using the services referred to in §9 of the Regulations, personal data of third parties and disseminating the image of third parties without the required legal permission or consent of a third party;
 b) posting, as part of using the services referred to in §9 of the Regulations, advertising and / or promotional content.
4. The Seller is responsible for the content posted by the Customers, provided that they receive notification in accordance with §11 of the Regulations.
5. It is forbidden for Clients to post, within the framework of using the services referred to in §9 of the Regulations, content that could, in particular:
 a) be placed in bad faith, eg with the intention of violating personal rights of third parties;
 b) violate any rights of third parties, including rights related to the protection of copyright and related rights, protection of industrial property rights, trade secret or related to confidentiality obligations;
 c) be offensive or threatened to other people, contain vocabulary that violates good manners (eg by using profanity or terms commonly considered offensive);
 d) be in contradiction with the interests of the Seller;
 e) otherwise violate the provisions of the Regulations, good customs, provisions of applicable law, social or moral norms.
6. If a notification is received in accordance with § 11 of the Regulations, the Seller reserves the right to modify or delete content posted by Customers as part of their use of the services referred to in §9 of the Regulations, in particular with regard to content on which based on reports of third parties or relevant authorities, it was found that they may constitute a violation of these Regulations or applicable law. The seller does not conduct ongoing control of the content posted.
7. The Customer agrees to the Seller's free use of the content posted by him as part of the Store Website.

§ 11 Reporting a threat or violation of rights

1. If the Customer or other person or entity finds that the content published on the Shop Website violates their rights, personal rights, good manners, feelings, morals, beliefs, principles of fair competition, know-how, secrecy protected by law or on basis of the undertaking, may notify the Seller of a potential breach.
2. The Seller notified about the potential infringement, takes immediate action to remove the content causing the violation from the Store Website.

§ 12 Protection of personal data

1. The rules for the protection of Personal Data are set out in the Privacy Policy.

§ 13 Termination of the contract (not applicable to Contracts of sale)

1. Both the Customer and the Seller may terminate the contract for the provision of electronic services at any time and without giving reasons, subject to the preservation of rights acquired by the other party before the termination of the above-mentioned. contract and provisions below.
2. The Customer who has made the Registration terminates the contract for the provision of electronic services by sending to the Seller an appropriate declaration of intent, using any means of remote communication, enabling the Seller to read the Customer's declaration of intent.
3. The Seller terminates the contract for the provision of electronic services by sending to the Customer an appropriate declaration of intent to the e-mail address provided by the Customer during the Registration.

§ 14 Final provisions

1. The Seller shall be liable for non-performance or improper performance of the contract, but in the case of contracts concluded with Clients being Entrepreneurs, the Seller shall be liable only in case of deliberate damage and within the limits of actual losses by the Client being the Entrepreneur.
 2. The content of these Regulations may be recorded by printing, saving on a carrier or downloading at any time from the Store's Website.
 3. In the event of a dispute arising out of the concluded Sales Agreement, the parties shall endeavor to resolve the matter amicably. The law applicable to the resolution of any disputes arising from these Regulations is Polish law.
 4. The Seller informs the Customer who is a Consumer about the possibility of using extrajudicial means of dealing with complaints and pursuing claims. The rules of access to these procedures are available at the registered offices or on the websites of entities authorized to deal with disputes out of court. They may be, in particular, consumer ombudsmen or Provincial Inspectorates of the Trade Inspection, whose list is available on the website of the Office of Competition and Consumer Protection.
The seller informs that at http://ec.europa.eu/consumers/odr/ there is an online platform for settling disputes between consumers and entrepreneurs at the EU level (ODR platform).
 5. The Seller reserves the right to change these Regulations. All orders accepted by the Seller for execution before the date of entry into force of the new Regulations are implemented on the basis of the Regulations, which was in force on the date of placing the order by the Customer. The amendment to the Regulations comes into force within 7 days from the date of publication on the Shop Website. The Seller shall inform the Customer 7 days before the entry into force of the new Regulations on amendments to the Regulations by means of a message sent by e-mail containing a reference to the text of the amended Regulations. If the Customer does not accept the new content of the Regulations, he / she is obliged to notify the Seller about this fact, which results in the termination of the contract in accordance with the provisions of § 13 of the Regulations.
 6. Regulations come into force on 09/06/2018.

Cart

Your shopping cart is empty

Buy your first product